Subnavigatie

X

Over ESO

Wat is Vereniging ESO

De Vereniging Exploitatieve Samenwerking Openbaarvervoermusea is een organisatie die zich sterk maakt voor de belangen van eigenaren van autobussen met een museaal doel en die belangen behartigt bij de betrokken overheden. Daarnaast zetten wij ons in voor het bevorderen van de communicatie tussen de stichtingen en buseigenaren en streven we ernaar het delen van informatie makkelijker te maken. Waar mogelijk worden de mogelijkheden voor het gezamenlijk inkopen van reguliere onderdelen zoals accu’s, banden, etc. onderzocht. Dit is inmiddels gelukt met een verzekeringscollectief waarin de leden van de Vereniging ESO terecht kunnen voor een voordelige en kwalitatief uitstekende dekking voor hun bussen. De ESO zal middels regelmatig geplande bijeenkomsten en deze website contact houden met haar leden en haar bezigheden delen.

Momenteel bestaat het bestuur van de vereniging uit:

Thijs van de Bles, voorzitter, lid commissie WAM
Mike den Hollander, penningmeester
Bas Tadema, secretaris, lid commissie WAM
Chris Bouws, algemeen bestuurslid/websiteonderhoud
Erik Kanters, algemeen bestuurslid

6662-HugoRichter
Voor wie is de ESO

De ESO is bedoeld voor rechtspersonen of natuurlijke personen die de doelstellingen van de ESO onderschrijven. Dit kan dus zijn een onderneming, stichting of vereniging die zich inzet voor het behoud van museumbussen, maar ook een particulier met een bus. Voorwaarde voor het lidmaatschap is dat het doel een niet-beroepsmatig museaal karakter heeft.

Bent u eigenaar van een museale autobus, of vertegenwoordigt u een museumorganisatie? Dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de ESO voor een eventueel lidmaatschap bij onze vereniging. Als lid kunt u tegen betaling onder andere gebruik van de speciaal voor museale autobussen ontwikkelde WAM-verzekering maken, als u aan de daarvoor geldende eisen voldoet.

Het lidmaatschapsjaar loopt gelijk aan een kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. Bent u lid, en wilt u dit stopzetten? Laat dit dan via het contactformulier op deze website aan ons weten, op z’n laatst op 31 december. Per ingang van het eerstvolgende jaar wordt uw lidmaatschap dan stopgezet.

Waarom de ESO

De ESO is een initiatief van Stichting Standaard Streekbus, Stichting Youngtimer Bussen en Stichting Museumbus MB200. De behoefte ontstond om meer samenwerking en communicatie te creëeren tussen museumclubs die hetzelfde doel nastreven. Voorafgaand aan de ESO bestond de Federatie Museumbussen. Na diverse bijeenkomsten tussen bestuursleden van de drie genoemde stichtingen en het voormalig FM bestuur is besloten een doorstart te maken in een nieuwe vorm, met een nieuwe naam en met nieuwe statuten. De statuten zijn hier te vinden: Statuten ESO 12 april 2013

De vereniging ESO is aangesloten bij de FEHAC.
www.fehac.nl

Privacybeleid van Vereniging ESO

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging ESO, (hierna: ESO) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers en andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de ESO, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de ESO verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  Vereniging ESO, Sonnegaweg 6, 8478 HB Sonnega, tel 06-23422550, KVK 57761663.
  De functionaris is bereikbaar via bestuur@esonederland.nl
 2. Welke gegevens verwerkt ESO en voor welk doel
  2.1 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam van de natuurlijke persoon die lid is of die gegevens van de contactpersoon van de rechtspersoon die lid is
  b) adresgegevens, eventueel het postadres
  c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
  2.2       ESO verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::
 3. a) De naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e             instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie, voor het afhandelen             van de van jou verkregen informatie en voor het afhandelen van bij de ESO afgesloten verzekeringen,
  b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van             uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de ESO;
  c)         je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten als de verzekering af te wikkelen.
  3       Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt om (voormalige) leden te vragen naar hun ervaringen met de ESO en de voormalige leden te informeren over de             ontwikkelingen van de ESO

E-mail berichtgeving (opt-out):

De ESO gebruikt de namen en e-mailadressen om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de ESO met de leden te delen. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk door dit middels een reply op de verzonden mail kenbaar te maken.

 1. Bewaartermijnen

De ESO verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de looptijd van het lidmaatschap, en in het geval van de contactgegevens van rechtspersonen gedurende de periode waarin een natuurlijk persoon als contactpersoon voor een rechtspersoon optreedt, en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap of werk als contactpersoon. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de ESO passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van de ESO kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De ESO zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop de ESO je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via bestuur@esonederland.nl

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.